Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller hemsidan och alla associerade hemsidor länkade av Cobiro. Genom att klicka på knappen "Jag accepterar" eller "Betala" under beställningsprocessen eller genom att underteckna ett beställningsformulär som hänvisar till dessa användarvillkor ("Avtalet"), samtycker du till villkoren för detta avtal och alla gällande beställningar. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, utfäster du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal. I sådana fall hänvisar termerna "Kund", "Du" eller "Din" till denna enhet.

1. Introduktion

Cobiro A/S är ett företag som är etablerat i Danmark (företagets registreringsnummer 37518336) med huvudkontor på Esplanaden 8A, 1263 Köpenhamn K, Danmark. ("Cobiro" eller "vi") kommer att förse dig med Cobiros tjänster som beskrivs i alla beställningar som godkäns av dig ("Tjänsterna"). Varje beställning ska innehålla alla villkor i detta avtal och införlivas också härigenom enligt referens. I den utsträckning det förekommer några konflikter mellan detta avtal och en beställning ska villkoren i detta avtal gälla, om inte annat uttryckligen anges i beställningen. Cobiros skyldigheter avseende tjänsterna är föremål för kundens efterlevnad av betalning och andra skyldigheter som anges häri. Kunden medger att misslyckande med att uppfylla sådana skyldigheter kan påverka Cobiros leverans av tjänsterna.

2. Licens och ägande

Cobiro ger dig härmed en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad, återkallbar rätt att använda tjänsterna under din prenumerationsperiod enligt det som anges i en beställning, enbart för dina egna interna affärsändamål och med förbehåll för villkoren i denna överenskommelse. Om det i din beställning angavs ett visst antal användare så är din licens för att använda tjänsterna begränsad till det angivna antalet användare.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig förbehålls av Cobiro och dess licensgivare. Du får inte ha åtkomst till tjänsterna i syfte att övervaka deras tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet, eller för någon annan kartläggning, baklängeskonstruktion eller annat konkurrensändamål. Du får inte (i) licensiera, underlicensiera, sälja, återsälja, överföra, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra tjänsterna eller någon Cobiro-specifik teknik som används vid tillhandahållandet av tjänster (inklusive programvara, hårdvara, processer, know-how, algoritmer, tekniker, designer och annat materiellt eller immateriellt tekniskt material eller information) ("Cobiros teknik") tillgängliga för någon tredje part; (ii) modifiera eller skapa härledda verk baserade på tjänsterna eller Cobiros teknik; (iii) bädda in tjänsterna som en "iframe" eller "ram" från en annan applikation; eller (iv) baklängeskonstruera eller hämta information från tjänsterna för att (a) skapa en konkurrerande produkt eller tjänst, (b) skapa en produkt med hjälp av idéer, egenskaper, funktioner eller grafik som liknar dem som är relaterade till tjänsterna eller (c) kopiera idéer, egenskaper, funktioner eller grafik i tjänsterna.

Du får använda tjänsterna endast för dina interna affärsändamål och du ska inte: (i) skicka eller lagra material som innehåller mjukvaruvirus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig datakod, filer, skript, agenter eller program; (ii) ingripa i eller störa tjänsternas integritet eller prestanda eller den data som finns i dem, eller Cobiros webbplatser, servrar eller nätverk; (iii) försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna eller relaterade system eller nätverk; eller (iv) vidta åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Cobiros infrastruktur. Cobiro ska ha rätt att justera omfattningen av tjänsterna och den underliggande tekniska infrastrukturen för att återspegla den fortsatta utvecklingen av tjänsterna och de tekniska framstegen.

Du erkänner och samtycker till att tjänsterna inte kan delas eller användas av fler än en individ om inte (och endast i den utsträckning som) beställningen tillåter delning inom din interna organisation. Den korrekta tilldelningen av användarnamn och lösenord för tjänsten och efterlevnad av alla villkor i detta avtal och i beställningen är på ditt ansvar. Du är ansvarig för att upprätthålla integriteten för dina användarnamn, lösenord och konton. Användarnamn och lösenord kan inte delas med fler än en individ. Endast Cobiro (och i förekommande fall dess licensgivare) ska äga all upphovsrätt, varumärken, patent, servicemärken, handelsnamn, rättigheter i kunskap, databasrättigheter, designrättigheter och andra immateriella rättigheter eller likvärdiga former av skydd, av vilken typ som helst som uppstår var som helst i världen, oavsett om det är registrerat eller oregistrerat och inklusive ansökningar om beviljande av sådana rättigheter (”immateriella rättigheter”) i och till tjänsterna och Cobiros teknik och alla derivat, förslag, idéer, förbättringsbegäranden, feedback, rekommendationer eller annan information som tillhandahålls av dig eller någon annan part som avser tjänsterna, och all ansamlad statistik, data och trender som sammanställs av Cobiro. Detta avtal är inte en försäljning och förmedlar inte någon äganderätt i eller relaterade till tjänsterna eller Cobiros teknologi till dig.

3. Kundförpliktelser

Du är ensam ansvarig för all text, logotyper och bilder (“Kundinnehåll”), alla annonser och alla webbplatser som kan nås från de annonser som genereras med hjälp av tjänsterna. Du utfäster härmed att (i) du har alla nödvändiga rättigheter att publicera kundinnehållet och skapar eller har skapat annonser, (ii) allt kundinnehåll du tillhandahåller är och bör vara korrekt, komplett och aktuellt och (iii) allt kundinnehåll uppfyller kraven som anges av Google, Microsoft, Facebook och alla andra annonsnätverk (samordnat ”annonsnätverken”) på deras respektive webbplatser med avseende på Google-annonser, Microsoft adCenter, Facebook-annonser och liknande program (samordnat "annonsnätverksprogram"), inklusive varumärkespolicyer, redaktionella riktlinjer och kreativa begränsningar publicerade däri, och inklusive andra webbplatser och program som ibland kan inkluderas i tjänsterna.

Du godkänner härmed att Cobiro låter kundinnehåll och annonser publiceras i nätverket av annonseringskanaler som drivs av annonsnätverk och alla andra företagsnätverk som ibland ingår i tjänsterna, samt deras nätverk av deltagande webbplatser och andra distributionskanaler.

Du utfäster, garanterar och förpliktar vidare till Cobiro och dess leverantörer att (a) alltid följa alla gällande lagar, att (b) du inte kommer att generera eller uppmuntra andra att generera automatiserade eller bedrägliga avtryck eller annonsklick i något annonsnätverk, att (c) du är ansvarig för att skaffa och upprätthålla konton för användning av annonsnätverksprogrammen och att (d) dina annonser inte saluför och inte kommer att saluföra olaglig verksamhet eller utgöra olagliga eller bedrägliga affärsmetoder inom den jurisdiktion som annonserna visas i.

4. Kunduppgifter

Cobiro äger inte någon sökordsdata, några betalda sökkampanjer eller material som du skickar till tjänsterna under användning av dem (samordnat "Kunduppgifter"). Cobiro kan använda kunduppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, vilket kan inkludera behandling av dina kunduppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, förvara eller lagra kunduppgifter för att du ska ha åtkomst till dem samt för att skicka sådana kunduppgifter till respektive partners.

Medan dina privata kunduppgifter endast är tillgängliga för dig och personer som du uttryckligen godkänt, bekräftar du härmed och godkänner att Cobiro har rättigheten att använda dina kunduppgifter för att sammanställa, analysera och förmedla aggregerad statistik, data och trender relaterade till användningen av tjänsterna till tredje part så länge sådan statistik, data och trender inte innehåller unikt identifierbara kunduppgifter. Du erkänner och accepterar att Cobiro kan bli tvungna att avslöja dina kunduppgifter för myndigheterna för att följa statliga krav eller domstols- och brottsbekämpningsförfrågningar som rör tjänsterna. I ett sådant fall kommer Cobiro om möjligt att ge kunden en förvarning i rimlig tid.

Du har ensam ansvar för kunduppgifternas noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet och lämplighet. För att undvika tvivel erkänner du och samtycker till att alla uppgifter relaterade till din användning av tjänsterna, förutom kunduppgifter, ägs av Cobiro.

5. Förhållanden till tredje part

När du använder tjänsterna kan du köpa varor och/eller tjänster från en tredje part som också kräver aktivitet och interaktion med dina annonsnätverkskonton. All sådan aktivitet, och alla regler, villkor, garantier eller utfästelser som är förknippade med sådan aktivitet gäller enbart mellan dig och den gällande tredje parten. Cobiro och dess licensgivare har ingen förpliktelse, skyldighet eller ansvar för något sådan tredje part, inklusive eventuellt upphörande av tedjepartens tillhandahållande av varor eller tjänster till dig.

Cobiro stöder inte webbplatser på internet som är länkade via tjänsterna, eller varor eller tjänster från tredje part som görs tillgängliga för dig genom tjänsterna, eller som på annat sätt införlivas i tjänsterna (inklusive rapporteringsverktyg). Cobiro eller dess licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga för (och de avvisar härmed allt ansvar för) sådant innehåll, produkter, tjänster eller andra material på sådana webbplatser eller som tillhandahålls av tredjeparter.

6. Integritet och konfidentialitet

Du godkänner villkoren i Cobiros integritetspolicy på https://cobiro.com/privacy-policy som kan ses på Cobiros webbplats ("Webbplatsen") och som ibland kan ändras av Cobiro enligt rimlig skönsmässig bedömning. Under detta avtals giltighetstid kan information som är konfidentiell eller skyddad överföras mellan oss, inklusive men inte begränsat till: programvara, tekniska processer, formler, källkod, försäljning, kostnader, annan opublicerad ekonomisk information, produkt- och affärsplaner, annonsintäkter, användningsgrader, reklamrelationer, prognoser och marknadsföringsdata (”Konfidentiell information”). Bortsett från vad som anges nedan ska ingen av oss avslöja den andra partens konfidentiella information för någon annan än våra anställda eller entreprenörer som har behov av att veta sådan information i samband med detta avtal, och som är bundna av skriftliga avtal för att skydda konfidentialiteten i sådan information. Var och en av oss kommer att underrätta våra anställda och entreprenörer om deras konfidentialitetsförpliktelser nedan. Konfidentiell information får inte innehålla information som den mottagande parten kan påvisa (i) att vid tidpunkten för avslöjandet är eller därefter blir offentliggjord genom en annan källa än den mottagande parten, (ii) var känd för mottagande part vid offentliggörandet, (iii) är oberoende utvecklad av mottagande part eller som (iv) därefter lärs från en tredje part som inte har en sekretessplikt gentemot den tillhandahållande parten.

7. Betalning och avgifter

Du ska betala alla avgifter till ditt konto i enlighet med avgifterna och faktureringsvillkoren i den gällande beställningen. Du kan välja att betala månadsvis eller årligen. Om du väljer att betala årligen får du en betydande rabatt. Du kan säga upp respektive beställning när som helst. Cobiro debiterar och driver in för tjänsterna i förväg. Alla betalningsskyldigheter kan inte avbrytas och återbetalas inte. Du måste förse Cobiro med ett giltigt kredit- eller betalkort, SEPA direktdebitering eller  automatiskt godkännande av bankclearing som villkor för att registrera dig för tjänsterna. Du utfäster att du har behörighet att tillhandahålla kreditkorts- eller bankkontoinformationen som du använder för att registrera dig för tjänsterna. I Cobiros avgifter igår inga skatter, avgifter eller kostnader som tas ut av skattemyndigheterna, och du ska själv vara ansvarig för betalning av alla sådana skatter, avgifter eller kostnader. Cobiro förbehåller sig rätten att avbryta tjänsterna om du betalar avgifterna för en beställning för sent. För försenade fakturor tillkommer en ränta på 1,5% per månad till eventuellt utestående belopp, eller den högsta tillåtna skattesatsen enligt lag, beroende på vad som är lägre, plus alla utgifter för indrivning. Du fortsätter att debiteras för tjänsterna under den period som uppsägningen görs. Om du påbörjar uppsägningen av detta avtal är du skyldig att betala det förfallna beloppet på ditt konto för den gällande perioden som beskrivs i beställningen, utom i fall där Cobiro har gjort ett väsentligt avtalsbrott. Du godkänner att Cobiro kan ta ut sådana obetalda avgifter på ditt kreditkort eller på annat sätt fakturera dig för sådana obetalda avgifter.

8. Villkor och uppsägning

Detta avtal börjar på det datum som infaller först av de datum när du skapade ditt konto för tjänsterna eller det datum som anges i beställningen, och ska fortgå så länge som beställningen är på plats. Eventuellt avbrott i din betalning eller andra väsentliga skyldigheter kommer att anses vara ett väsentligt brott mot detta avtal. Vid en sådan överträdelse kan Cobiro säga upp detta avtal, utan att begränsa sin förmåga att driva andra åtaganden.

Cobiros betalningsplaner har en 24 timmar lång återbetalningspolicy. Avbokningar och begäran om återbetalningar som mottas inom 24 timmar efter registreringen återbetalas fullt ut. Avbokningar som mottas efter 24 timmar avbryts vid den efterföljande perioden, och under den betalda månaden kommer tjänsterna att vara fullt tillgängliga.

Följande avsnitt ska gälla trots avtalets utgång eller upphörande: 4, 6, 7, 8, 11 och 12.

9. Utfästelser och garantier

Varje part utfäster och garanterar att de har den lagliga makten och myndigheten att ingå i detta avtal. Cobiro utfäster och garanterar att de kommer att tillhandahålla tjänsterna

på ett sätt som överensstämmer med gällande branschstandarder.

10. Friskrivning av garantier

COBIRO UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT (A) ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR SÄKER, LÄGLIG, OAVBRUTEN, FULLSTÄNDIG, FELFRI ELLER FUNGERAR I KOMBINATION MED ANNAN HÅRDVARA, PROGRAMVARA, SYSTEM ELLER DATA, ATT (B) TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT (C) PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN, ANSLUTNINGARNA ELLER ANDRA MATERIAL SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS AV DIG GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR. UNDANTAGET DET SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS HÄRI LEVERERAS TJÄNSTERNA TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK". ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER FRISKRIVS HÄRMED FRÅN COBIRO OCH DESS LICENSGIVARE I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV HANDELBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

11. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR NÅGON AV PARTERNA ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS AV OCH/ELLER SOM FÖRFALLER FRÅN DIG TILL COBIRO UNDER DEN TOLV (12) MÅNADSPERIODEN SOM INFALLER OMEDELBART FÖRE HÄNDELSEN SOM GER UPPHOV TILL ETT SÅDANT KRAV. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART OCH/ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, STRAFFANDE, SPECIELLA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDER ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRDEL) SOM UPPSTÅR AV DETTA AVTAL, ÄVEN OM EN SÅDAN PART HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Trots det som anges ovan ska ingenting i detta avtal sträva efter att begränsa någon parts ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller något annat ansvar som en part inte får begränsa eller utesluta enligt gällande lag.

12. Allmänt

Cobiro kan meddela dig via din angivna e-postadress i Cobiros kontoinformation, eller genom skriftlig kommunikation skickat som förstklassigt brev eller förbetald post till din angivna adress i Cobiros kontoinformation. Du kan meddela Cobiro när som helst via e-post till info@cobiro.com, via brev levererat av en nationellt erkänd nattlig leveransservice eller via förhandsbetald förstaklasspost, som i båda fallen riktar sig till: VD. Varje sådant meddelande ska anses ha skickats vid utgången av 48 timmar efter postning (om det skickas med förstklassig post eller förbetald post) eller 12 timmar efter sändningen (om det skickas med e-post). Detta avtal ska regleras av Danmarks lagar, utan hänsyn till konflikter om lagbestämmelser i någon jurisdiktion, och eventuella tvister, handlingar eller fordringar som härrör från detta avtal ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen av Köpenhamns stadsrätt. Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion anses som ogiltig eller ej verkställbar, ska sådana bestämmelser tolkas, så nära som möjligt, som att återspegla avsikten med de ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelserna, medan alla andra bestämmelser förblir i full kraft. Det finns inget samriskföretags-, partnerskaps-, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och Cobiro som ett resultat av detta avtal eller användningen av tjänsterna. I händelse av att endera parten underlåter att verkställa någon rätt eller bestämmelse i detta avtal ska det inte utgöra ett undantag från sådan rättighet eller bestämmelse såvida det inte erkänns och godkänts av parterna skriftligen. Detta avtal, tillsammans med alla tillämpliga beställningar och alla andra dokument som det hänvisas till häri, innefattar hela avtalet mellan dig och Cobiro och ersätter alla tidigare eller samtidiga förhandlingar, diskussioner eller avtal, vare sig de är skriftliga eller muntliga, mellan parterna angående innehållet häri.
Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller hemsidan och alla associerade hemsidor länkade av Cobiro. Genom att klicka på knappen "Jag accepterar" eller "Betala" under beställningsprocessen eller genom att underteckna ett beställningsformulär som hänvisar till dessa användarvillkor ("Avtalet"), samtycker du till villkoren för detta avtal och alla gällande beställningar. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, utfäster du att du har befogenhet att binda en sådan enhet till detta avtal. I sådana fall hänvisar termerna "Kund", "Du" eller "Din" till denna enhet.

 1. Introduktion

Cobiro A/S är ett företag som är etablerat i Danmark (företagets registreringsnummer 

37518336) med huvudkontor på Esplanaden 8A, 1263 Köpenhamn K, Danmark. ("Cobiro" eller "vi") kommer att förse dig med Cobiros tjänster som beskrivs i alla beställningar som godkänns av dig ("Tjänsterna").

Varje beställning ska innehålla alla villkor i detta avtal och införlivas också härigenom enligt referens. I den utsträckning det förekommer några konflikter mellan detta avtal och en beställning ska villkoren i detta avtal gälla, om inte annat uttryckligen anges i beställningen. Cobiros skyldigheter avseende tjänsterna är föremål för kundens efterlevnad av betalning och andra skyldigheter som anges häri. Kunden medger att misslyckande med att uppfylla sådana skyldigheter kan påverka Cobiros leverans av tjänsterna.

 1. Licens och ägande

Cobiro ger dig härmed en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad, återkallbar rätt att använda tjänsterna under din prenumerationsperiod enligt det som anges i en beställning, enbart för dina egna interna affärsändamål och med förbehåll för villkoren i denna överenskommelse. Om det i din beställning angavs ett visst antal användare så är din licens för att använda tjänsterna begränsad till det angivna antalet användare.

Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig förbehålls av Cobiro och dess licensgivare. Du får inte ha åtkomst till tjänsterna i syfte att övervaka dess tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet, eller för någon annan kartläggning, baklänges konstruktion eller annat konkurrens ändamål. Du får inte (i) licensiera, underlicensiera, sälja, återsälja, överföra, tilldela, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja eller göra tjänsterna eller någon Cobiro-specifik teknik som används vid tillhandahållandet av tjänster (inklusive programvara, hårdvara, processer, know-how, algoritmer, tekniker, designer och annat materiellt eller immateriellt tekniskt material eller information) ("Cobiros teknik") tillgängliga för någon tredje part; (ii) modifiera eller skapa härledda verk baserade på tjänsterna eller Cobiros teknik; (iii) bädda in tjänsterna som en "iframe" eller "ram" från en annan applikation; eller (iv) baklänges konstruera eller hämta information från tjänsterna för att (a) skapa en konkurrerande produkt eller tjänst, (b) skapa en produkt med hjälp av idéer, egenskaper, funktioner eller grafik som liknar dem som är relaterade till tjänsterna eller (c) kopiera idéer, egenskaper, funktioner eller grafik i tjänsterna.

Du får använda tjänsterna endast för dina interna affärsändamål och du ska inte: (i)

skicka eller lagra material som innehåller mjukvaru virus, maskar, trojanska hästar eller annan skadlig datakod, filer, skript, agenter eller program; (ii) ingripa i eller störa

tjänsternas integritet eller prestanda eller den data som finns i dem, eller Cobiros

hemsidor servrar eller nätverk; (iii) försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna

eller relaterade system eller nätverk; eller (iv) vidta åtgärder som innebär en

orimlig eller oproportionerligt stor belastning på Cobiros infrastruktur. Cobiro ska

ha rätt att justera omfattningen av tjänsterna och den underliggande tekniska

infrastrukturen för att återspegla den fortsatta utvecklingen av tjänsterna och de tekniska

framstegen.

Du erkänner och samtycker till att tjänsterna inte kan delas eller användas av fler än

en individ om inte (och endast i den utsträckning som) beställningen tillåter delning

inom din interna organisation. Den korrekta tilldelningen av användarnamn och lösenord för tjänsten och efterlevnad av alla villkor i detta avtal och i beställningen är på ditt ansvar. Du är ansvarig för att upprätthålla integriteten för dina användarnamn, lösenord och konton. Användarnamn och lösenord kan inte delas med fler än en individ.

Endast Cobiro (och i förekommande fall dess licensgivare) ska äga all upphovsrätt, varumärken, patent, servicemärken, handelsnamn, rättigheter i kunskap, databasrättigheter,

designrättigheter och andra immateriella rättigheter eller likvärdiga former av skydd,

av vilken typ som helst som uppstår var som helst i världen, oavsett om det är registrerat eller oregistrerat och inklusive ansökningar om beviljande av sådana rättigheter (”immateriella rättigheter”) i och till tjänsterna och Cobiros teknik och alla derivat, förslag,

idéer, förbättringsbegäranden, feedback, rekommendationer eller annan information

som tillhandahålls av dig eller någon annan part som avser tjänsterna, och all ansamlad

statistik, data och trender som sammanställs av Cobiro. Detta avtal är inte en försäljning och förmedlar inte någon äganderätt i eller relaterade till tjänsterna eller Cobiros teknologi till dig.

 1. Kundförpliktelser

Du är själv ansvarig för all text, logotyper och bilder (“Kundinnehåll”), alla

annonser och alla hemsidor som kan nås från de annonser som genereras med

hjälp av tjänsterna. Du utfäster härmed att (i) du har alla nödvändiga rättigheter att publicera kund innehållet och skapa eller har skapat annonser, (ii) allt kund innehåll du tillhandahåller är och bör vara korrekt, komplett och aktuellt och (iii) allt kund innehåll uppfyller kraven som anges av Google, Microsoft, Facebook och alla andra annonsnätverk (samordnat ”annonsnätverken”) på deras respektive hemsidor med avseende på Google-annonser, Microsoft adCenter, Facebook-annonser och liknande program (samordnat "annonsnätverk program"), inklusive varumärkes policyer, redaktionella riktlinjer och kreativa begränsningar publicerade däri, och inklusive andra webbplatser och program som ibland kan inkluderas i tjänsterna.

Du godkänner härmed att Cobiro låter kund innehåll och annonser publiceras i nätverket av annonseringskanaler som drivs av annonsnätverk och alla andra företagsnätverk som ibland ingår i tjänsterna, samt deras nätverk av deltagande hemsidor och andra distributionskanaler.

Du utfäster, garanterar och förpliktar vidare till Cobiro och dess leverantörer att (a) alltid följa alla gällande lagar, att (b) du inte kommer att generera eller uppmuntra andra att generera automatiserade eller bedrägliga avtryck eller annonsklick i något annonsnätverk, att (c) du är ansvarig för att skapa och upprätthålla konton för användning av annonsnätverk programmen och att (d) dina annonser inte saluför och inte kommer att saluföra olaglig verksamhet eller utföra olagliga eller bedrägliga affärsmetoder inom den jurisdiktion som annonserna visas i.

 1. Kunduppgifter

Cobiro äger inte någon sökordsdata, några betalda sökkampanjer eller material som du

skickar till tjänsterna under användning av dem (samordnat "Kunduppgifter"). Cobiro kan använda kunduppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, vilket kan inkludera behandling av dina kunduppgifter för att tillhandahålla tjänsterna, förvara eller lagra kunduppgifter för att du ska ha åtkomst till dem samt för att skicka sådana kunduppgifter till respektive partners.

Medan dina privata kunduppgifter endast är tillgängliga för dig och personer som du uttryckligen godkänt, bekräftar du härmed och godkänner att Cobiro har rättigheten att använda dina kunduppgifter för att sammanställa, analysera och förmedla aggregerad statistik, data och trender relaterade till användningen av tjänsterna till tredje part så länge sådan statistik, data och trender inte innehåller unikt identifierbara kunduppgifter. Du erkänner och accepterar att Cobiro kan bli tvungna att avslöja dina kunduppgifter för myndigheterna för att följa statliga krav eller domstols- och brottsbekämpning förfrågningar som rör tjänsterna. I ett sådant fall kommer Cobiro om möjligt att ge kunden en förvarning i rimlig tid.

Du har själv ansvar för kund uppgifternas noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet och lämplighet.

För att undvika tvivel erkänner du och samtycker till att alla uppgifter relaterade till din

användning av tjänsterna, förutom kunduppgifter, ägs av Cobiro.

 1. Förhållanden till tredje part

När du använder tjänsterna kan du köpa varor och/eller tjänster från en tredje part som också kräver aktivitet och interaktion med dina annons nätverkskonton. All sådan aktivitet, och alla regler, villkor, garantier eller utfästelser som är förknippade med sådan aktivitet gäller enbart mellan dig och den gällande tredje parten. Cobiro och dess licensgivare har ingen förpliktelse, skyldighet eller ansvar för någon sådan tredje part, inklusive eventuellt upphörande av tredje partens tillhandahållande av varor eller tjänster till dig.

Cobiro stöder inte hemsidor på internet som är länkade via tjänsterna, eller varor eller tjänster från tredje part som görs tillgängliga för dig genom tjänsterna, eller som på annat sätt införlivas i tjänsterna (inklusive rapporteringsverktyg). Cobiro eller dess licensgivare ska under inga omständigheter vara ansvariga för (och de avvisar härmed allt ansvar för) sådant innehåll, produkter, tjänster eller andra material på sådana hemsidor eller som tillhandahålls av tredje parter.

 1. Integritet och konfidentialitet

Du godkänner villkoren i Cobiros integritetspolicy på https://cobiro.com/privacy-policy

som kan ses på Cobiros hemsida ("Hemsidan") och som ibland kan ändras av Cobiro enligt rimlig skönsmässig bedömning. Under den avtalade giltighetstid kan information som är konfidentiell eller skyddad överföras mellan oss, inklusive men inte begränsat till: programvara, tekniska processer, formler, källkod, försäljning, kostnader, annan opublicerad ekonomisk information, produkt- och affärsplaner, annonsintäkter, användningsgrader, reklamrelationer, prognoser och marknadsföringsdata (”Konfidentiell information”).

Bortsett från vad som anges nedan ska ingen av oss avslöja den andra partens konfidentiella information för någon annan än våra anställda eller entreprenörer som har behov av att veta sådan information i samband med detta avtal, och som är bundna av skriftliga avtal för att skydda konfidentialiteten i sådan information. Var och en av oss kommer att underrätta våra anställda och entreprenörer om deras konfidentialitet förpliktelser nedan.

Konfidentiell information får inte innehålla information som den mottagande parten kan

påvisa (i) att vid tidpunkten för avslöjandet är eller därefter blir offentliggjord genom en annan källa än den mottagande parten, (ii) var känd för mottagande part vid offentliggörandet, (iii) är oberoende utvecklad av mottagande part eller som (iv) därefter lärs från en tredje part som inte har en sekretessplikt gentemot den tillhandahållande parten.

 1. Betalning och avgifter

Du ska betala alla avgifter till ditt konto i enlighet med avgifterna och fakturering villkoren i den gällande beställningen. Du kan välja att betala månadsvis eller årligen. Om du väljer att betala årligen får du en betydande rabatt. Du kan säga upp respektive beställning när som helst. Cobiro debiterar och driver in för tjänsterna i förväg. Alla betalningsskyldigheter kan inte avbrytas och återbetalas inte.

Du måste förse Cobiro med ett giltigt kredit- eller betalkort, SEPA direktdebitering eller 

automatiskt godkännande av bankclearing som villkor för att registrera dig för tjänsterna. Du

utfäster att du har behörighet att tillhandahålla kreditkorts- eller bankkonto informationen som du använder för att registrera dig för tjänsterna. I Cobiros avgifter igår inga skatter, avgifter eller kostnader som tas ut av skattemyndigheterna, och du ska själv vara ansvarig för betalning av alla sådana skatter, avgifter eller kostnader.

Cobiro förbehåller sig rätten att avbryta tjänsterna om du betalar avgifterna för

en beställning för sent. För försenade fakturor tillkommer en ränta på 1,5% per månad till eventuellt utestående belopp, eller den högsta tillåtna skattesatsen enligt lag, beroende på vad som är lägre, plus alla utgifter för indrivning. Du fortsätter att debiteras för tjänsterna under den period som uppsägningen görs. Om du påbörjar uppsägningen av detta avtal är du skyldig att betala det förfallna beloppet på ditt konto för den gällande perioden som beskrivs i beställningen, utom i fall där Cobiro har gjort ett väsentligt avtalsbrott. Du godkänner att Cobiro kan ta ut sådana obetalda avgifter på ditt kreditkort eller på annat sätt fakturera dig för sådana obetalda avgifter.

 1. Villkor och uppsägning

Detta avtal börjar på det datum som infaller först av de datum när du skapade ditt konto för tjänsterna eller det datum som anges i beställningen, och ska fortgå så länge som beställningen är på plats. Eventuellt avbrott i din betalning eller andra väsentliga skyldigheter kommer att anses vara ett väsentligt brott mot detta avtal. Vid en sådan överträdelse kan Cobiro säga upp detta avtal, utan att begränsa sin förmåga att driva andra åtaganden.

Cobiros betalningsplaner har en 24 timmar lång återbetalningspolicy. Avbokningar och begäran om återbetalningar som mottas inom 24 timmar efter registreringen återbetalas fullt ut. Avbokningar som mottas efter 24 timmar avbryts vid den efterföljande perioden, och under den betalda månaden kommer tjänsterna att vara fullt tillgängliga.

Följande avsnitt ska gälla trots avtalets utgång eller upphörande: 4, 6, 7, 8, 11 och 12.

 1. Utfästelser och garantier

Varje part utfäster och garanterar att de har den lagliga makten och myndigheten att ingå i detta avtal. Cobiro utfäster och garanterar att de kommer att tillhandahålla tjänsterna

på ett sätt som överensstämmer med gällande branschstandarder.

 1. Friskrivning av garantier

COBIRO UTFÄSTER ELLER GARANTERAR INTE ATT (A) ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ÄR SÄKER, LÄGLIG, OAVBRUTEN, FULLSTÄNDIG, FELFRI ELLER FUNGERAR I KOMBINATION MED ANNAN HÅRDVARA, PROGRAMVARA, SYSTEM ELLER DATA, ATT (B) TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT (C) PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA, INFORMATIONEN, ANSLUTNINGARNA ELLER ANDRA MATERIAL SOM KÖPS ELLER ERHÅLLS AV DIG GENOM TJÄNSTERNA KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER

FÖRVÄNTNINGAR. UNDANTAGET DET SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS HÄRI LEVERERAS

TJÄNSTERNA TILL DIG "I BEFINTLIGT SKICK". ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER FRISKRIVS HÄRMED FRÅN COBIRO OCH DESS LICENSGIVARE I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANNAT, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING ALL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AV HANDELBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG.

 1. Ansvarsbegränsning

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR NÅGON AV PARTERNA ÖVERSTIGA DE BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS AV OCH/ELLER SOM FÖRFALLER FRÅN DIG TILL COBIRO UNDER DEN TOLV (12) MÅNADSPERIODEN SOM INFALLER OMEDELBART FÖRE HÄNDELSEN SOM GER UPPHOV TILL ETT SÅDANT KRAV. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON PART OCH/ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, STRAFFANDE, SPECIELLA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDER ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER, VINSTER, ANVÄNDNING ELLER ANNAN EKONOMISK FÖRDEL) SOM UPPSTÅR AV DETTA AVTAL, ÄVEN OM EN SÅDAN PART HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

Trots det som anges ovan ska ingenting i detta avtal sträva efter att begränsa någon

parts ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet eller något annat ansvar som en part inte får begränsa eller utesluta enligt gällande lag.

 1. Allmänt

Cobiro kan meddela dig via din angivna e-postadress i Cobiros kontoinformation, eller genom skriftlig kommunikation skickat som förstklassigt brev eller förbetald post till din angivna adress i Cobiros kontoinformation. Du kan meddela Cobiro när som helst via e-post till info@cobiro.com, via brev levererat av en nationellt erkänd nattlig leveransservice eller via förhandsbetald förstaklasspost, som i båda fallen riktar sig till: VD. Varje sådant meddelande ska anses ha skickats vid utgången av 48 timmar efter postning (om det skickas med förstklassig post eller förbetald post) eller 12 timmar efter sändningen (om det skickas med e-post).

Detta avtal ska regleras av Danmarks lagar, utan hänsyn till konflikter om lagbestämmelser i någon jurisdiktion, och eventuella tvister, handlingar eller fordringar som härrör från detta avtal ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen av Köpenhamns stadsrätt.

Om någon bestämmelse i detta avtal av en domstol med behörig jurisdiktion anses som ogiltig eller ej verkställbar, ska sådana bestämmelser tolkas, så nära som möjligt, som att återspegla avsikten med de ogiltiga eller ej verkställbara bestämmelserna, medan alla

andra bestämmelser förblir i full kraft.

Det finns inget samriskföretags-, partnerskaps-, anställnings- eller byråförhållande mellan

dig och Cobiro som ett resultat av detta avtal eller användningen av tjänsterna.

I händelse av att endera parten underlåter att verkställa någon rätt eller bestämmelse i detta avtal ska det inte utgöra ett undantag från sådan rättighet eller bestämmelse såvida det inte erkänns och godkänts av parterna skriftligen.

Detta avtal, tillsammans med alla tillämpliga beställningar och alla andra dokument som det hänvisas till häri, innefattar hela avtalet mellan dig och Cobiro och ersätter alla tidigare eller samtidiga förhandlingar, diskussioner eller avtal, vare sig de är skriftliga eller muntliga, mellan parterna angående innehållet häri.