Warunki świadczenia usług

Niniejsze Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) mają zastosowanie do strony internetowej i wszystkich powiązanych witryn, do których linki udostępniane są przez Cobiro.

Klikając przycisk „Akceptuję” lub „Zapłać” podczas procedury składania zamówienia lub podpisywania formularza zamówienia, które odnosi się do niniejszych warunków użytkowania („Umowa”), wyrażasz zgodę na warunki tej Umowy i wszelkie odnośne zamówienia. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszą Umową, w którym to przypadku terminy „Klient”, „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do takiego podmiotu. 

 1. Wprowadzenie 

Cobiro A/S, firma zarejestrowana w Danii (numer rejestracyjny: 37518336) z siedzibą pod adresem Esplanaden 8A, 1263 Kopenhaga K, Dania („Cobiro” lub „my”), będzie świadczyć na Twoją rzecz usługi Cobiro zgodnie z opisem zawartym w dowolnym uzgodnionym Zamówieniu („Usługi”). Każde Zamówienie musi zawierać wszystkie warunki niniejszej Umowy, a także być włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. W zakresie, w jakim występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą Umową a Zamówieniem, obowiązywać będą warunki niniejszej Umowy, chyba że w Zamówieniu wyraźnie określono inaczej. Zobowiązania Cobiro w odniesieniu do Usług zależą od przestrzegania przez Klienta płatności i innych zobowiązań określonych w niniejszym dokumencie. Klient przyjmuje do wiadomości, że niewypełnienie takich zobowiązań może mieć wpływ na świadczenie Usług przez Cobiro. 

 1. Licencja i własność 

Cobiro niniejszym przyznaje Ci niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone, odwołalne prawo do korzystania z Usług w okresie subskrypcji, jak określono w Zamówieniu, wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych i z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy. Jeśli Zamówie- nie obejmowało określoną liczbę użytkowników, Twoja licencja na korzystanie z Usług jest ograniczona do określonej liczby użytkowników. Wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez firmę Cobiro i jej licencjodawców. Nie możesz uzyskiwać dostępu do Usług w celu monitorowania ich dostępności, wydajności lub funkcjonalności ani do innych celów porównawczych, inżynierii wstecznej albo innych celów związanych z konkurencją. Nie możesz (i) udzielać licencji, sublicencjonować, sprzedawać, odsprzedawać, przenosić, cedować, rozprowadzać ani w inny sposób wykorzysty- wać komercyjnie Usług ani udostępniać jakiejkolwiek stronie trzeciej Usług lub jakichkolwiek technologii będących własnością Cobiro, a używanych do świadczenia Usług (w tym opro- gramowania, sprzętu, procesów, know-how, algorytmów, technik, projektów ani innych fizycznych lub niefizycznych materiałów lub danych technicznych („Technologia Cobiro”); (ii) modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych opartych na Usługach lub Technologii Cobiro; (iii) osadzić Usługi 

jako „iframe” lub „ramki” z innej aplikacji; lub (iv) przeprowadzić inżynierii wstecznej lub uzyskać dostępu do Usług w celu (a) stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi, (b) stworzenia pro- duktu przy użyciu pomysłów, cech, funkcji lub grafik, które są podobne do tych związanych z Usługami, lub (c) kopiować jakichkolwiek pomysłów, cech, funkcji lub grafik dotyczących Usług. Możesz korzystać z Usług wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i nie możesz: (i) wysyłać ani przechowywać materiałów zawierających wirusy komputerowe, robaki, konie tro- jańskie lub inne szkodliwe kody komputerowe, pliki, skrypty, aplikacje lub programy; (ii) zakłócać ani naruszać integralności lub działania Usług albo danych w nich zawartych, bądź też witryn, serwerów lub sieci Cobiro; (iii) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług lub powiązanych z nimi systemów albo sieci; ani (iv) podejmować jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Cobiro. Co- biro ma prawo do dostosowywania zakresu Usług i podstawowej infrastruktury technicznej w celu odzwierciedlenia ciągłego rozwoju Usług i postępu technicznego. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Usługi nie mogą być udostępniane ani używane przez więcej niż jedną osobę, chyba że (i wyłącznie w takim zakresie, w jakim) Zamówienie zezwala na udostępnianie w ramach Twojej organizacji wewnętrznej. Odpowiedzialność za praw- idłowe przypisanie nazwy użytkownika i hasła do Usługi oraz przestrzeganie wszystkich warunk- ów niniejszej Umowy i Zamówienia spoczywa na Tobie. Odpowiadasz za zachowanie poufności swoich nazw użytkownika, haseł i kont. Nazwy użytkownika i hasła nie mogą być współużytkowane przez więcej niż jedną osobę. Firma Cobiro (i, w stosownych przypadkach, jej licencjodawcy) jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, patentów, znaków usługowych, nazw handlowych, praw do know-how, praw do baz danych, praw do wzorów i innych praw własności intelektualnej lub równoważnych form ochrony, niezależnie od ich postaci występującej w dowolnym miejscu na świecie, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych, w tym wniosków o przyznanie takich praw („Prawa własności intelektualnej”) do Usług i Technologii Cobiro oraz wszelkich pochodnych, sug- estii, pomysłów, próśb o ulepszenia, opinii, zaleceń lub innych informacji dostarczonych przez Ciebie lub jakąkolwiek inną stronę w związku z Usługami oraz wszelkich zagregowanych wskaźników, danych i trendów zebranych przez Cobiro. Niniejsza Umowa nie ustanawia sprzedaży i nie przekazuje Ci żadnych praw własności dotyczących Usług bądź Technologii Co- biro lub z nimi związanych. 

 1. Zobowiązania Klienta 

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za cały tekst, logotypy i obrazy („Treści Klienta”), wszystkie reklamy i wszelkie strony internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez reklamy gen- erowane za pomocą Usług. Niniejszym oświadczasz, że (i) masz wszelkie niezbędne prawa do publikowania Treści Klienta i tworzenia reklam, (ii) wszelkie dostarczone przez Ciebie Treści Klien- ta są i będą dokładne, kompletne oraz aktualne oraz (iii) wszystkie Treści Klienta są zgodne z wymaganiami określonymi przez Google, Microsoft, Facebook i każdą inną sieć reklamową (łącznie „Sieci reklamowe”) na ich odpowiednich stronach internetowych w odniesieniu do Google 

Ads, Microsoft adCenter, Facebook Ads i podobnych programów (łącznie „Programy sieci reklamowych”), w tym z zasadami dotyczącymi znaków towarowych, wskazówek redakcyjnych i ograniczeń twórczych zamieszczonych w tych witrynach, a także innych witrynach internetowych i programach, które mogą być okresowo dołączane do Usług. Niniejszym upoważniasz Cobiro do zezwalania na publikowanie Treści Klienta i reklam w całej sieci kanałów reklamowych obsługiwanych przez Sieci reklamowe i każdą inną sieć firmową włączaną od czasu do czasu do Usług, a także w ich sieci dla uczestniczących stron interne- towych i innych punktów dystrybucyjnych. Ponadto oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się wobec firmy Cobiro i jej dostawców, że (a) przez cały czas będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, (b) nie będziesz generować ani zachęcać innych do generowania zautomatyzowanych bądź os- zukańczych wyświetleń lub kliknięć reklam w dowolnej Sieci reklamowej, (c) odpowiadasz za za- łożenie i utrzymywanie kont w celu korzystania z Programów sieci reklamowych, oraz (d) Twoje reklamy nie będą reklamować nielegalnych działań ani stanowić nielegalnych lub oszukańczych praktyk biznesowych w jurysdykcji, w ramach której reklamy są wyświetlane. 

 1. Dane Klienta 

Cobiro nie jest właścicielem żadnych danych dotyczących słów kluczowych, płatnych kampanii wyszukiwania ani materiałów, które przesyłasz do Usług w trakcie korzystania z Usług (łącznie „Dane Klienta”). Cobiro może wykorzystywać Dane Klienta do świadczenia Usług, co może obej- mować przetwarzanie Danych Klienta w celu świadczenia Ci Usług, przechowywanie lub hos- towanie Danych Klienta w celu uzyskania do nich dostępu oraz przekazywanie takich Danych Klienta swoim partnerom. Chociaż Twoje prywatne Dane Klienta są dostępne tylko dla Ciebie i osób wyraźnie przez Ciebie upoważnionych, niniejszym potwierdzasz i akceptujesz, że firma Cobiro ma prawo do wyko- rzystywania Twoich Danych Klienta w celu kompilowania, analizowania i ujawniania stronom trzecim zagregowanych wskaźników, danych i trendów związanych z korzystaniem z jej Usług, o ile takie wskaźniki, dane i trendy nie zawierają jednoznacznie identyfikowalnych Danych Klienta. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że firma Cobiro może być zobowiązana do ujawnienia Danych Klienta właściwym organom na podstawie przepisów rządowych, sądowych i prawnych żądań egzekucyjnych lub wymogów dotyczących Usług. W takim przypadku Cobiro w miarę możliwości powiadomi Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność i stosowność Danych Klienta. Aby uniknąć wątpliwości, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że wszystkie dane związane z korzystaniem z Usług, z wyłączeniem Danych Klienta, stanowią własność firmy Cobiro. 

 1. Relacje ze stronami trzecimi 

Korzystając z Usług, możesz kupować towary i/lub usługi od strony trzeciej, która również wyma- ga działań i interakcji z Twoimi kontami w Sieci reklamowej. Wszelkie takie działania i wszelkie 

warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z taką działalnością dotyczą wyłącznie Ciebie i odpowiedniej strony trzeciej. Firma Cobiro i jej licencjodawcy nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek taką stronę trzecią, w tym za zaprzestanie dostarczania Ci przez taką stronę trzecią towarów lub usług. Cobiro nie promuje w Internecie żadnych witryn, do których prowadzą łącza za pośrednictwem Usług, ani żadnych towarów lub usług stron trzecich, które są Ci udostępniane za pośrednictwem Usług lub są w inny sposób zintegrowane z Usługami (w tym jakichkolwiek narzędzi do rapor- towania). W żadnym wypadku firma Cobiro ani jej licencjodawcy nie będą odpowiedzialni (i niniejszym zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności) za jakiekolwiek treści, produkty, usługi albo inne materiały zawarte w takich witrynach lub dostarczane przez takie osoby trzecie. 

 1. Prywatność i poufność 

Wyrażasz zgodę na warunki polityki prywatności Cobiro zamieszczone pod adresem https://co- biro.com/privacy-policy, które można przeglądać na stronie internetowej Cobiro („Witryna”) i które mogą być okresowo modyfikowane przez Cobiro według własnego uznania. W trakcie obowiązy- wania niniejszej Umowy mogą być ujawniane między nami informacje poufne lub zastrzeżone, w tym dotyczące między innymi: oprogramowania, procesów technicznych, formuł, kodu źródłowego, sprzedaży, kosztów, innych niepublikowanych informacji finansowych, planów pro- duktowych i biznesowych, przychodów z reklam, wskaźników użytkowania, relacji reklamowych, prognoz i danych marketingowych („Informacje poufne”). Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej żadna ze stron nie ujawni Informacji poufnych drugiej strony nikomu poza naszymi pracownikami lub kontrahentami, którzy muszą znać takie informacje w związku z niniejszą Umową i którzy są związani pisemnymi umowami zawartymi w celu ochrony poufności takich informacji. Każda ze stron powiadomi pracowników i kontrahentów o ich zobowiązaniach do zachowania poufności wynikających z niniejszej Umowy. Informacje poufne nie obejmują informacji, w stosunku do których strona otrzymująca może wykazać, że (i) w momencie ich ujawnienia są lub w późniejszym okresie stają się częścią domeny publicznej za pośrednictwem innego źródła niż strona otrzymująca, (ii) były znane stronie otrzymu- jącej w momencie ujawnienia, (iii) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą lub (iv) zostały następnie uzyskane od strony trzeciej, która nie jest zobowiązana do zachowania poufności wobec strony przekazującej. 

 1. Płatności i opłaty 

Wszelkie opłaty należy uiścić na swoje konto zgodnie z warunkami dotyczącymi opłat i rozliczenia określonymi w odpowiednim Zamówieniu. Możesz wybrać płatność miesięczną lub roczną. Decy- dując się na płatność roczną, otrzymasz znaczną zniżkę. Możesz zrezygnować z odpowiedniego Zamówienia w dowolnym momencie. Cobiro nalicza i pobiera opłaty za Usługi z góry. Żadne zobowiązania płatnicze nie podlegają anulowaniu ani zwrotowi. Warunkiem rejestracji w Usługach jest dostarczenie Cobiro danych ważnej karty kredytowej lub debetowej, polecenia zapłaty SEPA lub potwierdzenia bankowego z automatycznego systemu 

rozliczeniowego. Oświadczasz, że masz upoważnienie do podania wszelkich informacji o karcie kredytowej lub koncie bankowym, których używasz do rejestracji w Usługach. Opłaty Cobiro nie obejmują żadnych podatków, opłat ani ceł nałożonych przez organy podatkowe, a Ty odpowiadasz za uiszczenie wszystkich takich podatków, opłat lub ceł. Cobiro zastrzega sobie prawo do zawieszenia Usług, jeśli spóźnisz się z uiszczeniem opłat za Zamówienie. Opóźnione faktury podlegają oprocentowaniu w wysokości 1,5% miesięcznie od wszelkich zaległych należności, lub w maksymalnej stawce dozwolonej przez prawo, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a ponadto wszystkim kosztom windykacji. Opłaty za Usługi będą nadal naliczane przez cały okres zawieszenia. Jeśli wypowiedzenie niniejszej Umowy zostanie zainicjowane przez Ciebie, z wyjątkiem przypadku istotnego naruszenia ze strony Cobiro, spoczywa na Tobie zobowiązanie do zapłaty salda należnego na Twoim koncie za odpowiedni okres zobowiązania, jak opisano w Zamówieniu. Zgadzasz się, że Cobiro może obciążyć Twoją kartę kredytową takimi nieuiszczonymi opłatami lub w inny sposób obciążyć Cię takimi nieuiszc- zonymi opłatami. 

 1. Obowiązywanie i rozwiązanie Umowy 

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z datą założenia konta dla Usług lub z datą określoną w Zamówieniu, w zależności od tego, która wypada wcześniej, i trwa tak długo, jak długo obowiązu- je Zamówienie. Każde naruszenie warunków płatności lub innych istotnych zobowiązań będzie uważane za istotne naruszenie niniejszej Umowy. W przypadku takiego naruszenia firma Cobiro może wypowiedzieć niniejszą Umowę bez ograniczania możliwości korzystania z innych środków ochrony prawnej.  Następujące sekcje pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy: 4, 6, 7, 8, 11 i 12. 

 1. Oświadczenia i gwarancje 

Każda ze stron oświadcza i gwarantuje, że ma moc prawną i upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy. Cobiro oświadcza i gwarantuje, że będzie świadczyć Usługi w sposób zgodny z obow- iązującymi standardami branżowymi. 

 1. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

COBIRO NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE (A) KORZYSTANIE Z USŁUG BĘDZIE BEZPIECZNE, TERMINOWE, NIEPRZERWANE, KOMPLETNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB ŻE BĘDZIE MOŻLIWE W POWIĄZANIU Z INNYM SPRZĘTEM, OPROGRAMOWANIEM, SYSTEMEM LUB INNYMI DANYMI, (B) USŁUGI SPEŁNIAJĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA ANI ŻE (C) PRODUKTY, USŁUGI, INFORMACJE, LEADY LUB INNE MATERIAŁY ZAKUPIONE ALBO 

OTRZYMANE PRZEZ CIEBIE SPEŁNIAJĄ TWOJE WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. FIRMA COBIRO I JEJ LICENCJODAWCY NINIEJSZYM NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności 

W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KAŻDEJ ZE STRON NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOT FAKTYCZNIE ZAPŁACONYCH PRZEZ CIEBIE I/LUB NALEŻNYCH FIR- MIE COBIRO W OKRESIE DWUNASTU (12) MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE DOTYCZĄCE TAKIEGO ROSZCZENIA. W ŻADNYM WYPADKU ŻADNA STRONA I/ LUB JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, KARNE, SPECJALNE, RETORSYJNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB INNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRATĘ DANYCH, DOCHODÓW, ZYSKÓW, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA LUB INNYCH KORZYŚCI EKONOMICZNYCH) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Niezależnie od powyższego żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez jej zaniedbanie ani żadnej innej odpowiedzialności, której strona nie może ograniczać ani wyłączać na podstawie obowiązującego prawa. 

 1. Postanowienia ogólne 

Cobiro może wysłać powiadomienie pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail podany w danych konta Cobiro lub w formie pisemnej wiadomości wysłanej pocztą priorytetową lub przesyłką opła- coną z góry na Twój adres podany w danych konta Cobiro. Możesz w dowolnym momencie przekazać Cobiro powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres info@co- biro.com, listu dostarczonego przez uznaną w danym kraju pocztę kurierską lub z góry opłaconej priorytetowej przesyłki pocztowej w każdym przypadku adresowanej do CEO. Każde takie powiadomienie będzie uważane za doręczone po upływie 48 godzin od wysłania lub nadania (jeśli zostało wysłane pocztą priorytetową lub przedpłaconą przesyłką) lub 12 godzin po wysłaniu (jeśli zostało wysłane pocztą elektroniczną). Niniejsza Umowa podlega prawu Danii bez względu na sprzeczność z przepisami prawa jakiejkolwiek jurysdykcji, a wszelkie spory, pozwy lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu miejskiego w Kopenhadze. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurys- dykcji za nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie będzie interpretowane w 

sposób najbardziej zgodny z celami nieważnego lub niewykonalnego postanowienia, a wszystkie inne postanowienia pozostaną w pełnej mocy. W wyniku niniejszej Umowy lub korzystania z Usług nie istnieje żaden stosunek joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani pośrednictwo między Tobą a Cobiro. Brak możliwości wyegzekwowania przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza uchylenia takiego prawa lub postanowienia, chyba że zostało to uzgodnione i potwierdzone przez strony na piśmie. Niniejsza Umowa, wraz z każdym obowiązującym Zamówieniem i wszelkimi innymi dokumentami, do których się odwołuje, stanowi całość umowy zawartej między Tobą a Cobiro i zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne ustalenia, porozumienia lub umowy, pisemne lub ustne, pomiędzy stronami w zakresie przedmiotu niniejszego dokumentu.